Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων παρασημοφόρησε τον Πρέσβη της Ουγγαρίας (ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 12ης/25ης Ἀπριλίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπαρασημοφόρησε τόν Πρέσβυν τῆς Οὐγγαρίας εἰς Ραμάλλαν κ. Géza Mihalyi διά τοῦ παρασήμου τοῦ Ἀνωτάτου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἡ τιμητική αὐτή διάκρισις ἀπενεμήθη εἰς τόν κ. Géza Mihalyi, λόγῳ τῆς ἐνεργοῦς συμπαραστάσεως αὐτοῦ καί τῆς χώρας αὐτοῦ εἰς τό Πατριαρχεῖον ἐν γένει καί ἰδίᾳ εἰς τό ἔργον τῆς ἀναστηλώσεως τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου καί δι' οἰκονομικῆς εἰσέτι προσφορᾶς.


Συγκεκινημένος ὁ κ. Géza Mihalyi ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν τιμητικήν ταύτην διάκρισιν καί ἐδεσμεύθη ὅτι καί μετά τήν ἀφυπηρέτησιν αὐτοῦ ἐκ τῆς θέσεως αὐτοῦ εἰς Ραμάλλαν, θά ἐξακολουθήσῃ καί ἀπό τῆς θέσεως αὐτοῦ εἰς τήν χώραν του νά διακηρύσσῃ τό ἔργον τοῦ Πατριαρχείου καί νά συνηγορῇ ὑπέρ αὐτοῦ.